Smart4Factory a integrace jako klíčový faktor

Měl jsem příležitost vystoupit na Roadshow NCP4.0 a Czechinvest se zaměřením na Digitalizaci malých a středních podniků. Při této příležitosti jsem si znova připomněl, jak klíčové vůbec je popsat si svou vlastní „skládačku“ a definici Průmyslu 4.0, jeho prvky, cíle a hlavně si ujasnit a sjednotit chápání tohoto pojmu. A to vše z velmi jednoduchého důvodu – aby se z toho stal smysluplný přístup a aplikace a ne jen marketingový pojem uvnitř organizace, kterému nikdo nerozumí.

Když jsem v Čině v roce 2016 začal realizovat první projekty v této oblasti byl jsem nucen začít vysvětlovat Průmysl 4.0 trochu více uchopitelně a přeložit ho více do jazyka, kterému budou rozumět firmy a ne jen akademická obec. I z tohoto důvodu vznikl koncept Smart4Factory, který tyto aspekty popisuje tak, jak je vnímám.

Integrace

Klíčový pojem je pro mě integrace a propojování všech prvků mezi sebou, aby fungovaly efektivně nebo nebyly to další izolované prvky. Smart4Factory chápu hlavně jako přístup, který využívá principy, přístupy a nástroje, které integrují klíčové aspekty fungující organizace s cílem vytvořit vysokou přidanou hodnotu pro zákazníka, při vysoké míře kvality a při optimálních nákladech.

Smart4Factory se zaměřuje na integraci již často fungujících a stávajících prvků. Nechápejte to jako něco, co je zcela nové.

Integrace procesů

 • Správně nastavené procesy jsou jedním z klíčových oblasti pro správné fungování organizace.
 • Tato oblast je o identifikaci, zjednodušení a automatizaci procesů v organizaci, což následně přináší vyšší efektivitu, produktivitu a schopnost rychlejšího zavádění nových služeb a výrobků na trh. K tomu je však nutné zajistit, aby správné informace, údaje nebo dokumenty mohly bez problémů procházet celou organizací bez zbytečných zastavení a zdržení. Zároveň je nutné vytvářet správné propojení mezi různými informačními systémy a aplikacemi v organizaci
 • Věnujeme se primárně tvorbě, modelování a správnému řízení procesů jako součásti procesní struktury organizace.
 • Dobře integrované procesy fungují jako celistvé řešení a významně podporují správně fungující organizaci

 

Hlavní cíle a zaměření

 • Snížit provozní náklady.
 • Zvýšit bezpečnost systému.
 • Zlepšit řízení a komunikaci, optimalizaci všech procesů.

Integrace štíhlého způsobu organizace

 • Tato oblast se soustřeďuje na zkracování průběžné doby realizace produktu nebo služby eliminací plýtvání, abychom dodávali náš výrobek, případně službu včas našemu internímu nebo externímu zákazníkovi při vysoké kvalitě a nízkých nákladech.
 • Plýtvání v různých formách tvoří významnou část procesů, kdeplýtvání chápeme jako aktivitu, která zvyšuje náklady, avšak nezvyšuje hodnotu, kterou chce zákazník zaplatit
 • Na každou aktivitu se můžeme dívat jako na aktivitu, která
  • VA (Value Added) – Tvoří hodnotu.
  • N-VA (Non-Value Added) – nezvyšuje hodnotu, avšak pro fungující proces je nutná.
  • Waste (plýtvání) – zvyšuje náklady a je nutno tuto aktivitu eliminovat.

 

Hlavní cíle a zaměření

 • Eliminovat plýtvání zprocesu.
 • Zkrátit průběžnou dobu realizace produktu nebo služby.
 • Zvyšovat hodnotu produktu pro interního, případně externího zákazníka.

Integrace software a IT oblastí

 • Oblast řeší integraci IT platforem a SW platforem s cílem zefektivnit komunikaci a výměnu informací mezi jednotlivými systémy prostřednictvím vytvořené potřebné infrastruktury a standardizace komunikace mezi nimi.
 • Tato integrační platforma patří ke klíčovým prvkům podnikové architektury, kde určujeme, jakým směrem se bude vyvíjet integrace podnikových systémů, jak bude jednoduché nebo složité integrovat nové, případně původní aplikace.
 • Je nutné zohlednit výkon, spolehlivost, dostupnost, bezpečnost a monitoring těchto aplikací.

 

Hlavní cíle a zaměření

 • Unifikovat různé podnikové platformy.
 • Zajistit podporu běžných standardů.
 • Využívat open source technologie.
 • Zajistit bezpečnost systému.
 • Podpořit procesní strukturu v organizaci.

Integrace inteligentní automatizace

 • Tento přístup dosahuje určitého stupně automatizace se zařízeními, nástroji, metodami a lidmi při využití standardních komponent, které jsou dostupné na trhu.
 • Nutno podotknout, že investice by měly být malé a automatizace je přizpůsobena stávajícím zařízením se zapojením lidí z výroby, změny jsou postupné a vyvážené a tím nákladově efektivní.
 • Používáme jednoduché technologie pro pochopení, údržbu a modernizaci, při poruchách jsou následně ztráty minimální.
 • Komponenty a samotný hardware jsou flexibilní a vícenásobně využitelné, adaptivní ke změně produktu.
 • Součástí automatizace jsou všechny procesy v organizaci (od výrobních až po administrativní).

 

Hlavní cíle a zaměření

 • Integrovat rychlou identifikaci nestandardního stavu.
 • Rychlá konkretizace a realizace řešení.
 • Optimalizovat náklady na automatizaci procesu.

Integrace správy dat a informací

 • Management dat zajišťuje systematický přístup k dosažení efektivního, bezpečného a rychlého využívání dat ve společnosti.
 • Přímo souvisí s celým životním cyklem dat od jejich vzniku až po konečné stádium, kdy v závislosti na typu informací dochází k jejich vymazání nebo archivování.
 • Organizace řídí extrémní množství dat a v průměru se jeden údaj nachází v organizaci několikrát, což způsobuje zvýšené nároky na zdroje související s jejich řízením a složitost zpracování.
 • Součástí tohoto řešení je i komplexní integrace dat, kvalita dat a regulační správa (Governance Model) dat, kterou spojujeme do jedné jednotné cloudové platformy.

 

Hlavní cíle a zaměření

 • Definování vlastnictví údajů.
 • Definování odpovědnosti za jejich úplnost akvalitu.
 • Identifikace a řízení konzumentů dat.
 • Nastavení procesů vyhodnocování a zlepšování kvality výstupních informací.

Integrace velkých dat a internetu věcí

 • Tato oblast zajišťuje dvě části – inteligentní zpracování dat a zároveň internet věcí (způsob, jak tyto údaje sbírat a posílat je do jednoho zdroje).
 • Vždy je však nutné nad touto množinou dat implementovat vybrané analytické nástroje (pokročilá analytika – prediktivní, deskriptivní, diagnostická, případně textovou analytiky) na základě kterých dokážeme činit ta správná rozhodnutí pro naši organizaci a naše podnikání.
 • Existuje velké množství různých model (Analýza zákaznického potenciálu; Analýza chování zákazníka; Analýza vazby mezi produktivitou a parciálními činiteli apod.), je však nutné si vždy vybrat ty správné, pracovat s nimi a hlavně, na základě těchto informací činit rozhodnutí.

 

Hlavní cíle a zaměření

 • Zvýšení transparentnosti analýz.
 • Definování správných ukazatelů a parametrů, které jsou integrovány v rámci procesní struktury organizace.
 • Nastavení systému sběru údajů v rámci IoT, aby splnily očekávání.

Určitě může být vaše vnímání, popis jednotlivých prvků a jejich cíle na základě vaší zkušenosti jiné. Důležité však je nevnímat Průmysl 4.0, digitalizaci apod. jako samostatné části vašeho organizačního modelu. Cílem je tyto oblasti správně integrovat, protože v opačném případě to bude způsobovat neefektivnost celého procesu integrace.

Sdílejte článek s svými přáteli