Štíhlost napříč všemi procesy

Vždy zdůrazňuji, že štíhlost se netýká pouze výrobních procesů. Myslím si, že optimalizace procesů ve výrobě je podstatně jednodušší než v administrativě, servisu nebo vývoji. Z toho důvodu se do zeštíhlování procesů v těchto oblastech firmy příliš nehrnou, přestože by mohly dosáhnout potenciálně vyšších přínosů.

Jedním z významných principů štíhlých produkčních systémů je právě to, že zlepšování a zeštíhlování procesů se týká všech procesů ve firmě. Zásadní je snaha eliminovat plýtvání a ztráty v procesech. Podle mého názoru je nejvýznamnějším rozdílem mezi zlepšováním procesů ve výrobě a v jiných odděleních definice produktu (ve výrobě je výrobek viditelný) a identifikace aktivit, které přidávají hodnotu výslednému produktu (Value Added aktivity). Dalším rozdílem je standardizace systému práce. Platí jednoznačně pravidlo – kde není standard, nemůže být zlepšení. Jen se podívejte na to, jak máme ve výrobě do detailu popsány všechny technologické předpisy a návody. Máte podobné předpisy na procesy v předvýrobních etapách, na procesy při zpracování obchodního případu, na procesy při zpracování a reportingu za jednotlivé útvary? Navštívil jsem málo firem, kde by to měli takto zpracováno. Ovšem, tam, kde tuto metodologii aplikovali, byla kultura zlepšování na výrazně vyšší úrovni. Bylo vidět, že pracovníci žijí v souladu s štíhlým produkčním systémem.

Čím je charakteristický produkční systém, kde tyto principy fungují?

  • Všichni pracovníci jsou aktivně zapojeni do procesu zlepšování, přičemž má každý možnost předkládat své návrhy na zlepšení. V rámci těchto aktivit se nevyužívají jen individuální zlepšovací návrhy, ale využívají se i další nástroje – workshopy a projekty.
  • Tréninky a školení o štíhlých produkčních systémech se týkají všech zaměstnanců. Cílem těchto tréninků je nejen trénování zaměstnanců v jednotlivých nástrojích, ale právě i v identifikaci plýtvání, ztrát a v definování svého vlastního produktu a zákazníka.
  • Každý proces a útvar má svou jednoznačnou vizualizaci, aby bylo možné identifikovat abnormalitu, rozdíly mezi plánovaným a skutečným stavem. Pod vizualizací si můžeme představit vizuální tabuli, která představuje zrcadlo fungování týmu nebo střediska.
  • Rozvoj pracovníků se řídí na základě kvalifikačních matic. Nejen výrobní pozice mohou mít svoji kvalifikační matici ohraničenou různými stupni. Samozřejmě, že i administrativa, servis a vývoj mají své kvalifikační stupně. Kvalifikační matice jsou propojeny se systémem odměňování.
  • Shopfloor management je dennodenní součástí práce týmu. Řízení procesů, cílů a výstupů je denně vyhodnocováno a vizualizováno. V případě, že se vyskytly abnormality, tak tým definuje, vizualizuje a realizuje opatření. V rámci této charakteristiky je pečlivě utvářen komunikační systém, a to jak v rámci týmu, tak v interakci s okolím, což přispívá k efektivní komunikaci a harmonické spolupráci.
  • Střediska pracují jako týmy a podporují se multifunkční týmy. Podpora multifunkčních týmů znamená, že se za účelem zlepšování procesů vytvářejí průřezové týmy, jejichž členové jsou z různých útvarů. Jejich primární funkcí je identifikace oblastí pro zlepšení a samozřejmě i následné zlepšování.
  • Podporuje se zákaznický princip, definuje se produkt a aktivity přidávající hodnotu. Existuje zpracovaná procesní mapa útvaru, z níž jednoznačně vyplývají zákazníci a samozřejmě realizované produkty pro ně. Ke každému produktu existuje zpracovaný procesní diagram, z něhož vyplývá časová náročnost a popis aktivit, které přidávají hodnotu.

Štíhlosti se dosahuje aplikací nástrojů a principů štíhlého produkčního systému. Tato charakteristika představuje soubor metod a nástrojů, které se implementují do jednotlivých procesů, aby byly štíhlé a efektivní. Při realizaci těchto principů nezapomínejte na jeho cíl, kterým je totální eliminace plýtvání a ztrát v procesech. Buďte však opatrní. Firma musí být na tento proces dobře připravena. Na závěr ještě poslední doporučení – začněte managementem firmy. Je to tým, jako každý jiný!